Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 36 - 105

-HAYATINDAN KESİTLER-
 
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye:
-9-
Se'âdet-i Ebediyye'nin Önsözünden:
-1-
Se'âdet-i Ebediyye ya'nî Tâm İlmihâl kitâbımdaki fıkh bilgileri, Hanefî mezhebine göre yazılmışdır. Bu bilgilerin çoğu, Muhammed Emîn ibni Âbidînin Redd-ül-muhtâr kitâbının 1272 [m. 1856] senesinde Mısrda Bulak matba'asında beş cild olarak yapılan baskısından terceme edilmiş, sahîfe numaraları bu baskıya göre bildirilmişdir. Hanefî mezhebindeki fıkh kitâblarının en kıymetlisi olan Redd-ül-muhtârın çoğunu muhterem Ahmed Davudoğlu türkçeye terceme etmiş, Şâmil kitâbevi tarafından 1982-1986 arasında onyedi cild olarak basdırılmışdır. Kitâblarımızda âyet-i kerîmelerin tercemeleri değil, tefsîrleri ve meâlleri yazılmışdır. Resûlullahın sallallahü aleyhi ve sellem bildirdiği ma'nâlara tefsîr denir. Bir kelimenin, Allahü teâlâ ve Resûlullah tarafından, açık bildirilmemiş ma'nâlarından, ahkam-ı islamiyyeye uygun olanı seçmeğe te'vîl ve bu ma'nâya meâl denir. Âyet-i kerîmeyi başka lisâna nakl edince, tercemesi denir. Âyet-i kerîmeler kısa ve tam terceme edilemez. İslâm âlimleri, âyet-i kerîmelerin tercemelerini değil, uzun tefsîr ve te'vîllerini bildirmişlerdir. Kitâbıma, ençok Tefsîr-i Mazherî ve Tefsîr-i Hüseynîdeki açıklamalardan aldım. Âyet-i kerîmelerin sıra numaralarını hâfız Osmânın rahmetullahi aleyh yazdığı Kur'ân-ı kerîme göre koydum.
Se'âdet-i Ebediyye kitabının her üç kısmının şimdi yüzondördüncü baskısı yapıldı. Birinci kısmda doksansekiz madde, ikinci kısmda yetmişüç madde, üçüncü kısmda yetmiş madde vardır. Bu ikiyüzkırkbir [241] maddeden yüzsekiz [108] maddesi, büyük islâm âlimi, tesavvuf bilgilerinin, zevklerinin kaynağı, Muhammed aleyhisselâmın hakîkî vârisi, İmâm-ı Rabbânî, müceddid-i elf-i sânî, Ahmed-i Fârûkînin Mektûbât kitâbının ikinci ve üçüncü cildlerinden, yüzotuzüç [133] maddesi de, salâhiyyetli islâm âlimlerinin kitâblarından toplanmışdır. Mektûbâtın birinci cildinin hepsini türkçeye terceme ederek, Mektûbât Tercemesi ismi ile basdırdım.
 
-devamı var-
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:840
Dün:1,164
Bu Ay:25,766
Toplam:13,871,732
Online Ziyaretçiler:5
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842