Seyyid Abdülhakim-i Arvasi Hazretleri 1. Bölüm

Son asırda yetişen, zahir ve batın ilimlerinde kamil ve dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük âlim ve ruh bilgilerinin mütehassısı büyük velidir. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara anlatan ve kendilerine Silsile-i aliyye adı verilen büyük âlimlerin otuz dördüncüsüdür. Babası Seyyid Mustafa Efendidir. 1865 hicri 1281'de Van'ın Başkale kazasında doğdu. 1943 hicri 1362‘de Ankara'da vefat etti. Kabirleri Ankara yakınlarındaki Bağlum kasabasındadır.
 
Babası Seyyid Mustafa Efendi ve bütün dedeleri, zamanlarının âlim ve fadılları idiler. İmam-ı Ali Rıza bin Musa Kazım soyundan olup, Seyyid oldukları Irak'taki şer'i mahkeme defterlerinde yazılıdır.
 
İlk tahsilini babasının huzurunda gördü. Daha sonra Arvas’a giderek yüksek tahsilini zamanın en büyük âlim ve evliyası Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin huzurunda tamamladı. 1300 hicri sene başında  İlm-i sarf, nahv, mantık, münâzara, vadı’, beyân, me’ânî, bedî, kelâm, usûl-i fıkh, tefsîr, tesavvuf,  ulûm-i hikemiyye, ya’nî hikmet-i tabî’iyye [fizik, biyoloji], hikmet-i ilâhiyye, riyâziyye, ya’nî matematik ve geometri ve hey’et [astronomi] gibi zâhir ilimlerde icazet (diploma), tesavvufun Nakşibendiye, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî yollarından hilafet aldı.
 
Başkale'de 30 yıl kadar tedris ve irşat ile meşgul oldu. Yani ders okuttu ve insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlattı. Her hâli ve hareketi ile İslamiyet’e uyardı. Çok mütevazı olup; "Ben" dediği işitilmemişti. Çok heybetli ve temkin sahibiydi. Çok misafir severdi. Yardım yapmaktan hoşlanırdı. Ziyaretlere gider, davetlere icabet ederdi.
 
Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri din bilgilerinde ve tasavvufun ince marifetlerinde derin bir derya idi. Üniversite mensupları, fen ve devlet adamları, çözülemez sandıkları güç bilgileri sormaya gelir; sohbetinde, dersinde bir saat kadar oturunca, cevabını alır; sormaya lüzum kalmadan o bilgi ile doymuş olarak geri dönerdi.
 
Yetiştirdiği seçkin din adamlarının en selahiyyetlisi; çeşitli din ve fen kitaplarının yazarı, eczacı, kimyager ve emekli öğretmen albay Hüseyin Hilmi Işık beyefendidir. 1929'dan 1943 senesine kadar o büyük zattan ders almış, Arabi ve Farisi tercümeler yaparak gençliğe hizmet için çalışmıştır.
 
Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri kalblere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki;